ประกาศ สำนักงาน กสทช.

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ 5 (10) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555


 ลิงก์: PDF

ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่องการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามข้อ 5 (12) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3)


 ลิงก์: PDF

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามข้อ 5 (12) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 4)


 ลิงก์: PDF

ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่องแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตาม ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556


 ลิงก์: PDF