ตัวอย่างการร้องเรียนโฆษณาเกินเวลากฎหมายกำหนด

ข้อความร้องเรียนของผู้บริโภค
นายเอได้ร้องเรียนกรณีช่องดิจิตอลทีวี ช่อง xxxx มีการออกอากาศ รายการโฆษณาบริการหรือสินค้าเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 13.26 นาที และวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา 07.00-08.00 น. มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 15.25 นาที และระหว่างช่วงเวลา 22.00-23.00 น. มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 13.22 นาที โดยมีการโฆษณาบริการ หรือสินค้า เกินชั่วโมงละ 12.30 นาที เข้าข่ายโฆษณาเกินระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด

ผิดกฎหมาย กสทช.
การโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด คือโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินชั่วโมงละ 12.30 นาที เป็นการกระทำความผิดตามข้อ 5(8) ของประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555

โทษที่จะได้รับ
มีคำสั่งเตือนทางปกครองให้ช่องดิจิตอลทีวี xx ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยยุติการโฆษณาบริการหรือ สินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว กสทช. จะใช้อำนาจกำหนดค่าปรับทางปกครองให้บริษัทฯ ชำระเป็นเงิน 1,000,000 บาท และปรับอีกวันละ 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง