การประชุมแนวทางการออกอากาศ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส. 1) จัดการประชุมแนวทางการออกอากาศ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ได้รับเกียรติจาก เลขาธิการ กสทช. และ รองเลขาธิการ กสทช. มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโครงข่าย และผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคม นำเสนอเนื้อหาในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมพระเกียรติ ตามโบราณราชประเพณี และยึดถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน 

 

Contact