การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ สำหรับโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ผศ.ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ สำหรับโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งสาระสำคัญหลักของร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวคือ ได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเพื่อให้บริการต่อประชาชนโดยตรงอย่างต่อเนื่องในหมายเลขช่อง 11 – 36 โดยต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ผังรายการ หรือเนื้อหารายการ และช่องหมายเลข 1 – 10 ต้องไม่นำบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ที่แสดงชื่อช่องรายการ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ (Logo) เหมือนหรือคล้ายกับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปที่ได้รับอนุญาตให้ยกเลิกให้บริการไปแล้ว และบริการโทรทัศน์อื่นตามที่ กสทช. กำหนดมาออกอากาศ โดยสำนักงาน กสทช. จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ต่อไป ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Contact