การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝ้าระวัง และคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งและยั่งยืน

วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดย สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝ้าระวัง และคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งและยั่งยืน ณ โรงแรมหัวช้างเฮอริเทจ กรุงเทพฯ โดย ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนัก รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งและยั่งยืน และสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ในภูมิภาคต่าง ๆ ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้มีแผนหรือแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน ในการมีเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะภายในงานมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย แกนนำเครือข่ายผู้บริโภคฯ นักวิชาการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ/สมาคมฯ


ภายในงานได้มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝ้าระวัง ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลักๆ โดยมีข้อสรุปคือ 1.ประเด็นการส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวังวิทยุ-โทรทัศน์พื้นที่ 5 ภูมิภาค เพื่อให้เครือข่าย/ที่ปรึกษา มีเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน มีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และมีการเชื่อมประสานการทำงานระหว่างเครือข่ายกับ หน่วยงานในพื้นที่ 2.ประเด็นชุดความรู้ สำหรับผู้นำ/ที่ปรึกษา และสำหรับประชาชน ดังนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จริยธรรม/จรรยาบรรณ ทักษะและชุดความรู้ การบริหารโครงการ กระบวนการในการเฝ้าระวัง รวมถึงการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ และจัดทำสื่ออื่นๆ เช่น Infographic สื่อวีดีทัศน์ ที่ง่ายต่อการเข้าใจ และคำนึงความปลอดภัยในด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเครือข่ายเฝ้าระวังเป็นต้น

                                                                  

Contact