26. ประชาชนมีสิทธิในการสื่อสารเป็นสื่อเองหรือไม่

 

การที่ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นหมายความว่า เราทุกคนเป็นคนไทยและมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ฉะนั้น การสนับสนุนให้ประชาชนสื่อสารและประกอบกิจการเอง เช่น วิทยุชุมชน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนจะได้รับสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว ปัจจุบันมีวิทยุเกิดขึ้นใหม่จำนวนมาก แต่ประชาชนที่กลายมาเป็นผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชนหลายรายยังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนั้น จึงอาจทำให้เกิดการใช้คลื่นความถี่อย่างไม่เหมาะสม นำไปสู่ปัญหาคลื่นรบกวน หรือมีผู้ใช้ชื่อวิทยุชุมชนนำเสนอเนื้อหาหรือโฆษณาที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค หรือปลุกปั่นยั่วยุให้เกิดความรุนแรง ก็เป็นการไม่เหมาะสม เพราะสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารต้องไม่กระทบให้คนอื่นเดือดร้อนด้วย