สำนักงาน กสทช. สนับสนุน ปภ.จังหวัดตั้งศูนย์สื่อสารในพื้นที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วม พร้อมส่งรถสื่อสารฉุกเฉินออกสนับสนุนสัญญาณไวไฟสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ในส่วนของสำนักงานเองได้สั่งการให้สำนักงาน กสทช. ภาค 4 ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่เกิดภัยพิบัติให้ความร่วมมือและช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้  โดยสำนักงาน กสทช. ได้ทำงานประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งจัดส่งรถสื่อสารฉุกเฉินออกสนับสนุนสัญญาณไวไฟในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานได้ นอกจากนั้น สำนักงาน กสทช. พร้อมเปิดสำนักงาน กสทช. เขตที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช สงขลา ระนอง ชุมพร และภูเก็ต เป็นศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัยในกรณีที่จังหวัดร้องขอมา เนื่องจากพื้นที่ของสำนักงานเขตดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้

ในส่วนของผู้ประกอบการ ได้สั่งการไปยังโอเปอเรเตอร์ทุกรายให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดูแลโครงข่ายสื่อสารทั้งในระบบบริการโทรศัพท์พื้นฐาน และระบบบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ศูนย์สายลมของสำนักงาน กสทช. ยังเป็นแม่ข่ายในการติดต่อสื่อสารและประสานงานให้กับสมาคมวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ประสบสาธารณภัยในการให้ความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย