Spirit of mind พลังใจไร้ขีด

       เป็นรายการที่สำนักงาน กสทช. ร่วมกับทรูวิชั่น มหาวิทยาลยธุรกิจบัณฑิตย์ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และ สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จัดทำรายการเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนพิการด้านสติปัญญา ออทิสซึม และผู้บกพร่องทางจิต มีช่องทางในการเข้าถึงรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทำให้ผู้พิการมีความตื่นตัว เข้มแข็ง รู้จักปกป้องตนเองและใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง อีกทั้งผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดให้มีบริการสำหรับคนพิการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ออกอากาศทุกวันเสาร์ 08.00 - 08.30 น. ทางช่องทรูวิชั่นส์ 120 TNN2