18. วิทยุคลื่นหลัก คืออะไร

       สถานีวิทยุคลื่นหลัก คือ สถานีวิทยุที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ อสมท. กองทัพบก ฯลฯ ซึ่งในจำนวนทั้งหมด 525 สถานี มีระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM) จำนวน 314 สถานี และ เอ.เอ็ม. (AM) จำนวน 211 สถานี ซึ่งมีทั้งที่หน่วยงานของรัฐต่างๆ ดำเนินการเอง หรือร่วมดำเนินการกับบริษัทเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาสัมปทาน การร่วมผลิต การแบ่งเวลาให้เช่า ฯลฯ ซึ่งก็มีเนื้อหารายการที่หลากหลาย แล้วแต่วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่แต่ละหน่วยงานกำหนด

รู้หรือไม่ - เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง