21. ประชาชนจะได้ประโยชน์จากคลื่นความถี่อย่างไร

       กสทช. ได้ประกาศใช้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แล้ว ซึ่งแผนดังกล่าวกำหนดเรื่องการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของคลื่นความถี่ในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ

       หากเราจะใช้สิทธิดังกล่าว โดยประกอบกิจการบริการชุมชน หรือ วิทยุชุมชน ก็จะต้องเป็นบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการจะต้องเป็นสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ หรือกลุ่มคนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ซึ่งสมาชิกแต่ละคนสามารถแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ของการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในด้านต่าง ๆ