28. คนพิการ คนสูงอายุ และคนด้อยโอกาสมีสิทธิในการเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้วยหรือไม่

       คนพิการ คนสูงอายุ และคนด้อยโอกาส ในสังคมไทยถูกละเลยและกีดกันออกไปจากการเข้าถึงการรับรู้ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารมาเป็นเวลานาน ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างและความไม่เท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป

       สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ที่ไม่มีบริการสำหรับคนที่มีข้อจำกัดด้านการสื่อสาร เกิดขึ้นมากในกลุ่มคนพิการ เช่น คนตาบอดอ่านข้อความบนจอไม่ได้ ถ้าไม่พูดหรืออธิบายก็จะไม่เข้าใจ ไม่เห็นภาพ หรือกลุ่มคนหูหนวกถูกละเลยเพราะเห็นแต่ภาพ ถ้าไม่มีบริการภาษามือหรือคำบรรยายแทนเสียงก็จะไม่เข้าใจว่า คนอ่านข่าวอ่านอะไร เพราะภาพอย่างเดียวไม่ได้บอกเรื่องราวได้ทั้งหมด ละครเดินเรื่องยังไงเพราะมีแต่บทพูด

       ดังนั้น จึงต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เช่น การจัดทำคำบรรยายแทนเสียงหรือการมีจอล่ามภาษามือสำหรับคนหูหนวก การมีเสียงบรรยายภาพสำหรับคนตาบอด เป็นต้น