29. การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ทำได้อย่างไรบ้าง

       เราที่เป็นทั้งประชาชนและผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ควรได้รับการคุ้มครอง ไม่ให้ถูกละเลยสิทธิ คือ ไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้ และไม่ให้ถูกละเมิดโดยสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เช่น โฆษณาหลอกลวง ทำสัญญาแล้วไม่เป็นไปตามสัญญา ฯลฯ โดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่าง กสทช. จะต้องสร้างหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ และจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อให้ผู้บริโภคฯ อย่างเราๆ เกิดความเชื่อมั่นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็น ระบบและมีประสิทธิภาพ ส่วนสื่อวิทยุ -โทรทัศน์ ก็ต้องมีความรับผิดชอบในการไม่ละเมิดหรือละเลยสิทธิของเรา และเราเองก็มีหน้าที่ในการรู้ เข้าใจและปกป้องสิทธิของตน