42. มีข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องทำอย่างไร

หากสงสัย ไม่ชัดเจน หรือสอบถามได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลทุกที่ หรือ ร้องเรียนที่

  1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ สายด่วน 1556
  2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) โทรศัพท์ 02-343-1500 โทรสาร 02-343-1551
  3. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กพย.) โทรศัพท์ 02-218-8452 โทรสาร 02-254-5191