60. การรู้เท่าทันสื่อมีมิติอะไรบ้าง

การเรียนรู้เท่าทันสื่อ มี 4 มิติ ดังนี้

  1. การรับรู้และความเข้าใจ (Cognitive) คือ ความสามารถในการแยกแยะ เข้าใจตั้งแต่สัญลักษณ์ง่ายๆ ไปจนเรื่องที่มีความซับซ้อน เช่น เนื้อหาสารถูกผลิตขึ้นอย่างไร และเหตุใด มันจึงถูกผลิตมาอย่างนั้น
  2. อารมณ์และความรู้สึก (Emotional) คือ ความสามารถในการจำแนกสัญลักษณ์ที่สื่อใช้กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ และกำลังรับรู้ว่าสื่อต้องการกระตุ้นให้เรามีความรู้สึกอะไร และสามารถใช้สื่อเพื่อปรับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ตามต้องการ
  3. สุนทรียภาพ (Aesthetic) คือ ความสามารถในการเข้าถึงและเล็งเห็น "คุณค่าของเนื้อหาสื่อในมุมมองด้านศิลปะ" จำแนกความแตกต่างระหว่างศิลปะและของเลียนแบบ รู้เข้าใจสไตล์ศิลปะของผู้ประพันธ์ นักเขียน ผู้ผลิตสื่อ มองเห็นคุณค่า ความงาม ของกลวิธีการสร้างงานสื่อ
  4. ศีลธรรม (Moral) คือ สามารถวินิจฉัย พิจารณาและตัดสินได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ดีหรือร้าย ค่านิยมของสังคม ขนบประเพณี หรือระบบวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ ที่สื่อถูกผลิตออกมา ตลอดจนมาตรฐานการผลิต จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อในเรี่องนั้นๆ