61. แนวคิดหลักของการรู้เท่าทันสื่ออะไรบ้าง

ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ สามารถใช้หลักการตั้งคำถาม 5 ข้อ เพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ ดังนี้

  1. เนื้อหาสื่อล้วนถูกประกอบสร้างขึ้น ใครสร้างเนื้อหาสื่อนี้ขึ้นมา ?
  2. มีวิธีการสร้างเนื้อหาสื่อ ใช้วิธีการใดบ้างการสร้างสื่อนี้ ?
  3. แต่ละคนรับรู้เนื้อหาของสื่อต่างกัน แต่ละคนรับรู้เนื้อหาสื่อต่างกันเพราะอะไร และอย่างไร ?
  4. เนื้อหาสื่อซ่อนและปลูกฝังความคิดค่านิยมบางอย่างไว้เสมอ วิถีชีวิต ค่านิยมหรือทัศนะใดที่ถูกนำเสนอหรือละเว้นไม่นำเสนอ ?
  5. เนื้อหาสื่อหวังประโยชน์บางอย่าง สื่อผลิตเนื้อหานี้ส่งมาให้เราเพื่ออะไร ?