63. เราต้องรู้เท่าทันโฆษณาหรือไม่ อย่างไร

       ผู้บริโภคที่เข้มแข็งต้องรู้ว่า โฆษณามีความมุ่งหมายที่จะโน้มน้าวให้เราคิดเชื่อ หรือมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ และต้องการสร้างความเชื่อความประทับใจให้กับเรา และให้เราเชื่อว่าสินค้าหรือบริการดี มีประโยชน์ ใช้แล้วคุ้มค่า เป็นสิ่งที่น่าใช้และมีพฤติกรรมในการไปซื้อหรือใช้บริการเป็นหลัก ถ้าเรารู้เท่าทันธรรมชาติของโฆษณาดังกล่าวข้างต้น เวลาชมโฆษณาทางทีวีหรือสื่ออื่นๆ ก็ตาม เราก็จะได้รู้ว่า สิ่งที่นักโฆษณาออกแบบโฆษณาด้วยภาพ เสียง และเวลาที่พอเหมาะพอดีนั้น เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความจงใจ มิใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองลอยๆ โดยปราศจากเหตุผล ดังนั้นการจะเชื่อหรือเกิดความรู้สึกคล้อยตามไปด้วยหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถในการรู้เท่าทันของเราเอง การรู้เท่าทัน ไม่ได้ปฏิเสธหรือเชื่อว่าโฆษณาก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์ไปเสียทีเดียว เราอาจเลือกเชื่อเลือกรับและรู้ว่าขณะนี้มีสินค้าอะไรเสนอขายอยู่ในตลาด ที่ไหนหรืออะไรลดราคา และรู้จักว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติอย่างไรเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นในตลาด และรู้จักเปรียบเทียบ เราก็อาจจะได้ของดีที่เหมาะกับความต้องการของเราได้