การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ....

       ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. .... เมื่อคราวการประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 และให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

       สำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว โดยสามารถเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (ตามกำหนดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ) หรือร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็น (ตามแบบแสดงความคิดเห็นฯ) มาที่สำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  1. ทาง E-mail: bc.research@nbtc.go.th
  2. ทางโทรสาร: หมายเลข 0 2271 0570
  3. ส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ ชั้น 20 อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ในเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.)
    ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย) เรียน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่อยู่ “สำนักงาน
  4. กสทช. กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400” วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ....”

หมายเหตุ: การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมได้ทาง E-mail: bc.research@nbtc.go.th หรือทางโทรสาร: 0 2271 0570 ภายในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 ภายในเวลา 16.30 น.

  • ร่างประกาศฯ.pdf (40 KB)
  • กำหนดการ.doc (198 KB)
  • แบบตอบรับ.doc (39 KB)
  • แบบแสดงความคิดเห็น.doc (46 KB)

-----

กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)