77. สิทธิการเข้าถึงสื่อคืออะไร

       ในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 มีการกำหนดในตัวชี้วัดว่า ต้องมีแผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึงภายใน 1 ปี และการครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่สื่อเข้าถึงได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 99 ภายใน 5 ปี เป้าหมายนี้คงบรรลุได้ไม่ยากนักเพราะแม้ในบางพื้นที่ สัญญาณฟรีทีวีที่ส่งแบบภาคพื้นดินที่รับสัญญาณด้วยเสาหนวดกุ้งหรือก้างปลาไปไม่ถึง เนื่องจากถูกบังด้วยตึกสูง และลักษณะภูมิประเทศที่ทำให้มีคุณภาพภาพและเสียงไม่ดี ประชาชนทั่วไปจึงยอมเสียทรัพย์เพื่อซื้อค่าสมาชิกเคเบิลทีวี หรือซื้อจานดาวเทียม ที่สามารถเข้าถึงสื่อกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์ที่มีคุณภาพภาพและเสียงที่ดีกว่า และมีรายการให้เลือกหลากหลายกว่า อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นปัญหาที่เป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หรือได้รับบริการจากสื่อวิทยุ-โทรทัศน์อีกบางประการ เช่น กรณีจอดำในการชมรายการกีฬาต่างๆ ทำให้มีการทวงถามสิทธิการเข้าถึงสื่อสาธารณะอย่างฟรีทีวีอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ไม่ว่าผู้บริโภคจะใช้อุปกรณ์รับชมเป็นแบบใดก็ตาม