76. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนทุกกลุ่ม

มาตรฐานการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในประเทศไทยปัจจุบันมี 4 ปัจจัยหลักๆ คือ

  1. อยู่ในเขตเมือง
  2. ไม่มีสภาพความพิการ
  3. มีฐานะทางการเงิน
  4. มีความสามารถในการรู้-การใช้เทคโนโลยี

       ดังนั้น สิทธิในการสื่อสารยังคงจำกัดอยู่ที่คนบางกลุ่ม ทำให้ผู้บริโภคสื่อจำนวนหนึ่ง อาทิ คนพิการ คนสูงอายุ เด็กและเยาวชน สตรี กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงาน ความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ ทั้งจากความพิการ ประสิทธิภาพทางร่างกาย และความด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งถือว่าเป็นการถูกละเลยสิทธิในฐานะผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์