83. วิธีการร้องเรียนมีขั้นตอนอย่างไร

  1. แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านหรือผู้ที่มาร้องเรียนแทน ที่ติดต่อได้โดยสะดวก
  2. ให้รายละเอียด ข้อเท็จจริง หรือการกระทำให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือการกระทำดังกล่าว เช่น ใบแจ้งค่าบริการ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
  3. ในกรณีที่ร้องเรียนเข้ามายังสำนักงาน กสทช. เป็นหนังสือขอให้ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำร้องเรียน ทั้งนี้ในกรณีร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุดังกล่าว เมื่อครบถ้วนแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกเรื่องร้องเรียนลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กำกับไว้เป็นหลักฐานแทน