สถิติเรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖