กสทช. จับมือสมาคมคนหูหนวก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโทรทัศน์ของคนพิการด้านการได้ยินและสื่อความหมาย (คนหูหนวก)

       เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง (กสทช.) โดย ท่านสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโทรทัศน์ของคนพิการด้านการได้ยินและสื่อความหมาย (คนหูหนวก) ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ในการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

       ซึ่งเป็นไปตามของเจตนารมณ์ของ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ กล่าวถึง "การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป"

       ภายในงานได้แนะนำการบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคนพิการและการเสวนาภาษามือในหัวข้อ สื่อโทรทัศน์และศัพท์ภาษามือที่เกี่ยวข้อง โดย คุณอนุชา รัตนสินธุ์ นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย คุณเกียรติศักดิ์ แผ้วมานะกุล สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และการเสวนาในหัวข้อ สื่อโทรทัศน์กับการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ (ความสวยงาม) โดยคุณเมลิสา มหาพล Miss Thailand World 2006

       สามารถรับชมรายการสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ที่ www.thaideaftv.com และ Deaf Channel ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอด้วยภาษามือเต็มจอรายการแรกบนจอโทรทัศน์ประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงพากย์เพื่อให้ทุกคนสามารถรับชมได้เช่นเดียวกัน โดยได้รับร่วมมือระหว่าง กสทช. , สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย , True Vision และ Thai Deaf TV มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รายการ Deaf Channal ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 8.00-8.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 , True vision 8

 

-------------------------------

.
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)