กสทช. ร่วมมือ ม.รังสิต จัดอบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า พื้นที่ภาคกลาง ณ จังหวัดเพชรบุรี

             

             สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียงแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์และฝึกปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

             โดยเริ่มต้นงาน นายตรี บุญเจือ รักษาการผู้อำนวยการส่วน สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้บรรยายชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายโครงการและกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีตัวแทนชาติพันธุ์และชนเผ่าจากหลากหลายในพื้นที่ภาคกลาง เช่น ลาวเวียง กะเหรี่ยง มอญ ไทยทรงดำ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการเสวนาบรรยายในหลายหัวข้อ “แนวคิดและการเขียนบท สารคดีเชิงข่าว” โดย อาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว “การถ่ายภาพและการใช้เสียงในสารคดีเชิงข่าว” โดย ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค “เทคนิคการฟัง การสัมภาษณ์การใช้เสียง และการเปิดหน้า” โดย อาจารย์วรวุฒิ อ่อนน่วม “เทคนิคการ ตัดต่อ การลำดับภาพและการใช้เสียงประกอบ” โดย อาจารย์วาจวิมล เดชเกตุ และ “ติดตามประเมินผลการทำกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาครัฐพื้นที่ภาคใต้” โดย นายตรี บุญเจือ สำนักงาน กสทช. ผศ.พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต และคุณพรสุดา กุลนาดา ตัวแทนผู้ประสานงานชาติพันธุ์พื้นที่ภาคกลางร่วมเสวนา

                               ที่มา: http://www2.rsu.ac.th/gallery/NBTC-fourth-Phetchaburi-2015