สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการรู้เท่าทันและการใช้ประโยชน์จากสื่อให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

       หน้าแรกข่าวสารและกิจกรรมกิจกรรมที่ผ่านมาสำนักงาน กสทช. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการรู้เท่าทันและการใช้ประโยชน์จากสื่อให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการรู้เท่าทันและการใช้ประโยชน์จากสื่อให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558

       รูปงาน สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวัน พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-17.00 น. ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการรู้เท่าทันและการใช้ประโยชน์จากสื่อให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 52 โรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 65 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

       โดยภายในงาน นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ได้เป็นประธานเปิดการประชุม และมี นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูได้มีทักษะความรู้ การเท่าทันสื่อและนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาความคิด วิเคราะห์ในการเลือกใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน และนำไปถ่ายทอดยังเด็กและเยาวชนให้รู้จักการรับสื่ออย่างรู้เท่าทันด้วย

       ทั้งนี้ยังถือว่าสอดคล้องกับแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย และพัฒนาเพิ่มความสามารถของประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อ

       ซึ่งในการประชุมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอล” พร้อมแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถาม โดย นายตรี บุญเจือ สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการให้ความรู้เกี่ยวกับ “การออกแบบการเรียนการสอนและการเลือกใช้ประโยชน์จากสื่อ เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ” โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ช่วงสุดท้าย นางอิสสะรี ฉัตรโชติกวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้กล่าวปิดและขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่ให้ความสนใจและเห็นถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งจะนำแนวคิดนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันด้วย