ประชุมการระดมความคิดเห็นการจัดทำคู่มือการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์และ ชนเผ่าพื้นเมือง วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559

       เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

       เมื่อปี ๒๕๕๘ พบข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองมีความต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ไม่มีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลที่สะท้อนสภาพชีวิต ปัญหาและความต้องการของตนเองสื่อสารถึงสังคม นอกจากนี้ กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์บางรายมีการเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในเชิงลบ การล้อเลียน ละเมิด และการตีความทางวัฒนธรรมด้วยความไม่เข้าใจ ตลอดจนการใช้ภาษาและการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ให้กับสื่อโดยต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน จึงได้จัดทำร่างแนวคิดการนำเสนอเนื้อหา ที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองสำหรับสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคอย่างแท้จริงขึ้น

       เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น สำนักงาน กสทช. จึงได้กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแนวคิดมีประเด็นการแลกเปลี่ยน อาทิ ข้อมูลทั่วไป หลักการนำเสนอเนื้อหา ข้อเสนอแนะต่อการจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง (IMN) นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ทั่วประเทศ รวมประมาณ ๗๐ คน