การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ครั้งที่1 ภาคกลางและภาคตะวันตก

การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ครั้งที่๑ ภาคกลางและภาคตะวันตก วันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อต่อยอดจากการดำเนินการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านมา และเกิดกลไกการทำงานที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการสร้างความร่วมมือ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจ การติดตามเฝ้าระวัง การร้องเรียน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์/สร้างกระแสสังคม มีความตื่นตัวเรื่องการรู้จักสิทธิของการเป็นผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปขยายผลต่อไปได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ระดับแกนนำที่ทำงานขับเคลื่อนงานในพื้นที่และขับเคลื่อนงานในเรื่องสื่อเป็นหลัก อาทิ กลุ่มทำงานด้านเด็กและเยาวชน กลุ่มทำงาน    ด้านคนพิการ กลุ่มทำงานด้านเกษตร กลุ่มทำงานด้านโฆษณาอาหารและยา กลุ่มทำงานด้านความหลากหลาย    ทางเพศ กลุ่มทำงานด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประมาณ ๑๕๐ คน

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติม> Facebookผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช.