ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ข้อ ๕ และข้อ ๖

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติ ข้อ ๒. เห็นชอบให้แก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ข้อ ๕ ประกอบภาคผนวก และข้อ ๖ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. กำหนดระยะเวลาและวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชนหน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่...) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ประกาศเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะ: ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น
          ๒.๑ ทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป: ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
          ๒.๒ ทางการประชุมรับฟังความคิดเห็น: วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน กสทช.
๓. สามารถนำส่งความคิดเห็นสาธารณะผ่านช่องทางการนำส่งเอกสารโดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
                    ๓.๑. นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                   “สำนักงาน กสทช. (สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์) เลขที่ ๑๑๙๓ (อาคารเอ็กซิมแบงค์ ชั้น ๒๒) ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐”

ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์”
                   ๓.๒.นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): tri.b@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์”
                   ๓.๓. นำส่งทางโทรสาร (fax): ๐๒ ๒๗๙ ๙๐๔๘ – ๙ โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์”
๔. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๑ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๗๔๔ (ตรี) หรือ ๕๗๒๙ (สมปรารถนา) และ e-mail: tri.b@nbtc.go.th 

 -------------------------------------------

ไฟล์ที่แนบมาด้วย