การประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะ “โครงการสำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะ “โครงการสำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และ ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมกล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทยในทุกช่องทางหลัก เพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล รวมถึงเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสื่อและประชาชนทั่วไป ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.