สายด่วนเพื่อผู้บริโภคสื่อฯ

สายด่วนเพื่อผู้บริโภคสื่อฯ ช่องทางการร้องเรียนการกระทำผิดผ่านสื่อ
• โทร 1200 กสทช. ร้องเรียนเรื่อง การให้บริการวิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และการออกอากาศเนื้อหารายการโฆษณาเฉพาะวิทยุ-โทรทัศน์
• โทร 1556 อย. ร้องเรียนเรื่อง การโฆษณาทางสื่อต่างๆ เกี่ยวกับ อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
• โทร 1166 สคบ. ร้องเรียนเรื่อง การโฆษณาสินค้า หรือบริการที่ไม่เป็นธรรม และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอื่นๆ
• โทร 1212 กระทรวงดิจิทัลฯ ร้องเรียนเรื่อง การคุกคามทางไซเบอร์ กระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์
• โทร 02 142 2556-7 ปอ.ท. ร้องเรียนเรื่อง การขโมยข้อมูล การหลอกลวงทางออนไลน์ เนื้อหาไม่เหมาะสมทางออนไลน์ การพนันหรือการกระทำผิดกฎหมายบนสื่อออนไลน์