การอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ

การอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ด้านการได้ยิน)

ในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ กิจกรรมที่ ๑ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรม แม่น้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพฯ