รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

  • 1. นางซ่อนกลิ่น เปลี่ยนขำ
  • 2. นายอำนวย บุญณรงศ์
  • 3. นางยุพิน พิษเครือ
  • 4. นายนเรศ นาคชุบทอง
  • 5. น.ส.นิ่มนวล ชมโลก
  • 6. นางทองหล่อ ธรรมกา