กิจกรรมที่ผ่านมา

กสทช.จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “โฆษณาอย่างไร ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑o เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “โฆษณาอย่างไร
Feb 02.2017
share

กสทช. รวมพลัง “ฅ ทันสื่อ”

Feb 01.2017
share
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย

กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ (คน ทัน สื่อ)

Feb 01.2017
share
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. พร้อมด้วย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการรู้เท่าทัน

ประมวลภาพบรรยากาศ "การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการด้านสติปัญญา ออทิสซึม และผู้บกพร่องทางจิต"

Feb 01.2017
share
สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้จัดการสัมมนา เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการด้านสติปัญญา ออทิสซึม และผู้บกพร่องทางจิต โดยนางสาวศิริวรรณ ฟุ่มเฟื่อง

การสัมมนาผู้ประกอบการ เรื่อง การปฎิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา

Feb 01.2017
share
เมื่อวานนี้ (20 สิงหาคม 57) ได้มีการจัดสัมมนาผู้ประกอบการ เรื่อง การปฎิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดยมีนายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์

International Conference: Consumer Protection in the Digital Age

Feb 01.2017
share
วีดีโอการประชุมนานาชาติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล "International Conference: Consumer Protection in the Digital Age" ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับผูู้บริโภคเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการสิ้นสุดสัญญารวมดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกของ ทรู วิชั่นส์

Feb 01.2017
share
วันนี้ (20 พ.ค. 57) ณ หอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้บริโภคเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการสิ้นสุดสัญญารวมดำเนินกิจการให้บริการ