หัวข้อ : รู้จักร้องเรียน

1. การกระทำแบบไหนที่เรียกว่า เป็นการเอาเปรียบ ?

2. ตัวละครข้อใดดังต่อไปนี้กำลังถูกเอาเปรียบ?

3. การแสดงข้อมูลหรือข้อความขนาดไหนที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และถือว่าเป็นการเอาเปรียบ ?

4. หากคุณเป็นผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก เช่น ช่องเคเบิลทีวี ช่องทีวีดาวเทียม และเกิดมีปัญหาในการรับชมรายการทำให้ไม่สามารถรับชมรายการได้ตามปกติ ขั้นตอนแรกคุณจะทำอย่างไร ?

5. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องในขั้นตอนการร้องเรียน หากคุณพบการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์คุณควรจะทำอย่างไร ?