2. ทำไมต้องมี กสทช.

 

กสทช. เป็นองค์กรอิสระ ที่รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 กำหนดให้มาทำหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับดูแล วิทยุ-โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ให้เกิดการปฏิรูปสื่อ คือเร่งกระจายความเป็นเจ้าของคลื่นความถี่จากที่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นที่ถือครอง ให้ไปสู่มือของผู้ประกอบการและประชาชนที่หลากหลาย โดยหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของเดิม ก็ยังได้คงถือครองคลื่นบางส่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพและระบบการกำกับดูแลกันเองของผู้ประกอบกิจการ

การมี กสทช. เพื่อให้เกิดการปฏิรูปสื่อ ที่กระจายความเป็นเจ้าของคลื่นความถี่จากที่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นที่ถือครอง ให้ไปสู่มือของผู้ประกอบการและประชาชนที่หลากหลาย โดยหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของเดิม ก็ยังได้ถือครองคลื่นบางส่วนตามความจำเป็น และเหมาะสม

นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา สื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง แต่ในเมื่อรัฐเป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารจัดการ และประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐมีอำนาจในการถือครองคลื่นความถี่แต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการใช้ประโยชน์และคืนคลื่นความถี่ ซึ่งก่อให้เกิดการผูกขาดการประกอบกิจการ การปิดกั้นเสรีภาพในการนำเสนอสื่อและความคิดเห็น และการจำกัดสิทธิในการรับชมเนื้อหาที่มีความหลากหลาย เป็นต้น

การปฏิรูปสื่อ เพื่อกระจายความเป็นเจ้าของไปสู่ผู้ประกอบการรายใหม่และประชาชนมากขึ้น และกำกับดูแลสื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ

รู้หรือไม่ : จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปสื่ออย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2540 แต่มามี กสทช. เมื่อปี 2554