56. ทำอย่างไรจึงจะรู้เท่าทันสื่อ

 

การรู้เท่าทันสื่อเป็นทักษะที่ต้องสร้างขึ้นและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพราะสื่อมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นับวันจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นจึงต้องฝึก เพราะสื่อมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นับวันจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นจึงต้องฝึกตั้งแต่เด็กอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในชีวิตประจำวัน ในครอบครัว ในห้องเรียนในชุมชนในสังคม ในหลายประเทศมีการเรียนการสอนในห้องเรียนให้ห้องเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย ในประเทศไทยยังไม่มี จึงต้องอาศัยเครื่อข่ายและพลังทางสังคมช่วยกันสร้างกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อให้เกิดขึ้น ทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

Categories
Contact