กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522


 ลิงก์: PDF

พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

 ลิงก์: PDF

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558

 ลิงก์: PDF

พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

 ลิงก์: PDF

พระราชบัญญัติโฆษณาเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551

 ลิงก์: PDF

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518

 ลิงก์: PDF

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

 ลิงก์: PDF

พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่2) พ.ศ.2550

 ลิงก์: PDF

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478

 ลิงก์: PDF

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

 ลิงก์: PDF

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

 ลิงก์: PDF