การประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสื่อฯ

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายสมบัติ ลีลาพตะ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมด้วย ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสื่อของเด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ทั้งด้านความคาดหวังในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้านการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภคฯ การให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชน ด้านการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและร้องเรียน ณ โรงแรมพลูแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ร่วมประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มชาตพันธ์ ตัวแทนกลุ่มเด็กและเยาวชน ตัวแทนกลุ่มคนพิการ และตัวแทนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

  

Contact