อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์(ระดับมัธยมศึกษา) จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เเละมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสังเกตการณ์การนำหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์(ระดับมัธยมศึกษา) ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โดยภายในการจัดการเรียนการสอน คุณราตรี จุลคีรี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมเเละพัฒนาความสามารถผู้บริโภค สำนักงาน กสทช. และ ดร.สังกมา สารวัตร หัวหน้านักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมลงพื้นที่และร่วมดำเนินการให้คำเเนะนำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ เเละหลักสูตร MeLit Project พร้อมทั้งสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน รวมถึงนักเรียนเกี่ยวกับความครบถ้วนเหมาะสมของหลักสูตรดังกล่าว นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนยังได้ให้นักเรียนได้ประเมินความรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ทั้งก่อนเเละหลังการเรียนรู้ในแต่ละโมดูลฯ เพื่อเเสดงให้เห็นถึงพัฒนาการการมีภูมิคุ้มกัน การรับรู้ การเปิดรับ การรับมือ และการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในยุคของการเปลี่ยนเเปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเเละความรวดเร็วของสื่อ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

        

 

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >> ดูเพิ่มเติม

Contact