สื่อการเมืองเป็นเรื่องที่พูดในวิทยุ – โทรทัศน์ได้หรือไม่

       สื่อการเมืองเป็นเรื่องที่พูดในวิทยุ – โทรทัศน์ได้หรือไม่ สื่อวิทยุ – โทรทัศน์ จำนวนหนึ่งก่อนตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ทางการเมือง ซึ่งมุ่งเสนอเนื้อหาสาระทั้งที่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองแต่บางแห่งก็เป็นการให้ข้อมูลเพียงด้านใดด้านหนึ่งเพื่อสนับสนุนขั้วทางการเองของตน หรือโจมตีฝ่ายตรงข้ามเพื่อสร้างให้ประชาขนเกิดความเช้าใจผิด ทำให้เกิดเป็นคำถามว่า “สื่อ” ในฐานะผู้นำเสนอข่าวสารทำถูกต้องหรือไม่หรือมองว่าถูกต้องในแง่มุมของการใช้สิทธิ์และเสรีภาพในการสื่อสารและแสดงความเห็นจริงๆแล้วอาจจะมองได้ว่าการเกิดขึ้นชองสถานีต่างๆ มีข้อดีทำให้เกิดความหลากหลายในเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลที่กว้างและหลากหลายมากขึ้น เป็นเสรีภาพในทางหนึ่ง แต่คำถามที่สำคัญคงไม่ใช่คำถามที่ว่าควรปิดกั้นสื่อหรือไม่ แต่เป็นประเด็นว่า กสทช จะกำกับดูแลอย่างไร เพื่อไม่ให้ความหลากหลายทางความคิดนั้นเป็นตัวแปรนำไปสำคัญที่นำสู่วาแตกแยกและวารุนแรงในสังคม และทำอย่างไรให้สื่อนำเนื้อหาที่มีความแตกต่างแต่อยู่บนพื้นฐานของการปรองดองในสังคม(Unity of Diversity) เพื่อนำไปสู้การสร้างความความเป็นเอกภาพในสังคมบนพื้นฐานของความหลากหลายทางความคิดและสอดคล้องกิยบรากฐานของการระบบประชาธิปไตยของประเทศไทย