1. ใครเป็นเจ้าของคลื่นความถี่วิทยุ-โทรทัศน์

 

คลื่นความถี่วิทยุ-โทรทัศน์ ถือเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ ที่กฎหมายกำหนดให้ใช้เพื่อประโยชน์ของเราทุกคน ทั้งทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ฯลฯ โดยให้มีองค์กรอิสระ มาจัดสรร ดูแล และให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยจะต้องเปิดให้เราทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
     มาตรา 47 คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติการดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ