3. กสทช. คือใคร

 

กสทช. มีงานด้านการจัดสรรคลื่นความถี่ ส่วนการออกใบอนุญาตและกำกับดูแลนั้น ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน  คือ  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการด้านโทรคมนาคม  และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)  มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  มีวาระการทำงาน 6 ปี