4. กสทช. กำหนดกรอบการทำงานไว้อย่างไร

 

กสท. ได้จัดทำ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อเป็นกรอบการทำงานในระยะเวลา 5 ปี  โดยมีพันธกิจหลัก คือ

  1. จัดสรรทรัพยากรในการสื่อสารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และครอบคลุมในทุกมิติ
  2. กำกับดูแลมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการแข่งขันเสรีเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
  3. คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และไม่ถูกเอาเปรียบ
  4. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่หลากหลายและมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทัน

วิสัยทัศน์ กสทช.

มุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
มีการบริหารและจัดคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน