5. ประชาชนจะมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของ กสทช. ได้อย่างไร

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการทำงานของ กสทช. เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้ทรัพยากรสื่อสารเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งภาคประชาชนอาจทำได้หลายรูปแบบ เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็น การติดตามตรวจสอบข้อมูลการทำงานของ กสทช. ที่ถูกกำหนดไว้ว่าต้องเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ การร้องเรียนต่อ กสทช. หรือการเข้ามาเป็นเครือข่ายผู้บริโภคสื่อด้านวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น

กฎหมายก็มีข้อกำหนดให้ กสทช. ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการการตัดสินใจ หรือพิจารณา ก่อนที่จะมีการออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย

ดังนั้น เมื่อ กสทช. มีการจัดทำร่างประกาศ ร่างหลักเกณฑ์ ร่างการทำกระบวนการต่างๆ ขึ้น และเปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม พวกเราก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ด้วยช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย และสามารถติดตามได้จากเว็ปไซต์ของสำนักงาน กสทช. ที่ www.nbtc.go.th