23. ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์คือใคร

 

เราทุกคนเป็นผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เมื่อฟังหรือชมรายการต่างๆ จากวิทยุ-โทรทัศน์ หรือสมัครเป็นสมาชิกของสถานีวิทยุ-โทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก หรือรับบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์โดยตรง แต่ก็ถือว่าผู้ที่ไม่ได้ฟังหรือชม สื่อวิทยุ-โทรทัศน์แต่ได้รับผลกระทบจากวิทยุ-โทรทัศน์ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสื่อวิทยุ-โทรทัศน์เช่นกัน เช่น ไปออกรายการ เป็นต้น