39. รู้ได้อย่างไรว่า โฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมายหรือไม่

 

ในการโฆษณาอาหารและยาแต่ละประเภท ได้มีการกำหนดให้แจ้งเลขที่อนุญาตโฆษณา ดังนี้

  1. ประเภทยา ต้องมีเลขที่โฆษณาระบุ ฆท .../...
  2. ประเภทอาหาร ต้องมีเลขที่โฆษณาระบุ ฆอ .../...
  3. ประเภทเครื่องมือแพทย์ ต้องมีเลขที่โฆษณาระบุ ฆพ .../...
  4. ประเภทเครื่องสำอาง ไม่ต้องมีเลขที่โฆษณา