สรุปผลการวิจัย เรื่องการสร้างความเข้าใจและการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการวิจัยเรื่อง การสร้างความเข้าใจ และการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่