7. สำนักงาน กสทช. ทำหน้าที่อะไร

      สำนักงาน กสทช. มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธาน กสทช.  มีหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของ กสทช. และเป็นผู้ขับเคลื่อนและปฏิบัติงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นงานด้านงบประมาณ งานด้านบริหารงานทั่วไป งานด้านการรับเรื่องร้องเรียน งานด้านตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่ เป็นต้น