8. เรามีสิทธิอะไร และ กสทช. จะส่งเสริม คุ้มครองเราอย่างไร

       เราทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสาร และย่อมได้รับการคุ้มครองในฐานะพลเมืองและฐานะผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ซึ่ง กสทช. ได้คำนึงถึงประชาชนในทุกมิติของการทำงาน ทั้งการออกใบอนุญาตและกำกับดูแล โดยแบ่งได้เป็น ดังนี้

ด้านที่ 1 ความเข้มแข็งและรู้เท่าทัน มุ่งให้ประชาชนตระหนักและตื่นตัวในสิทธิของตนในฐานะพลเมืองและผู้บริโภคสื่อที่มีความเข้มแข็ง รู้เท่าทัน และมีส่วนร่วม มีการรวมตัวกันในการเฝ้าระวัง เสนอแนะ และตรวจสอบสื่อวิทยุโทรทัศน์

ด้านที่ 2 กลไกรับเรื่องร้องเรียน มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงกลไกรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างสะดวก หลากหลายช่องทาง และกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส

ด้านที่ 3 สิทธิในการเข้าถึงสื่อ มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มมีสิทธิเสรีภาพ และสามารถเข้าถึงสื่อที่เหมาะสม ด้วยกลไกการกำกับดูแลและการส่งเสริม