40. สัญญาต้องเป็นสัญญาใช่หรือไม่

       การเลือกใช้บริการของสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ บางประเภทต้องมีการทำสัญญา เช่น เลือกที่จะเป็นสมาชิกเคเบิลทีวี เราจะต้องทำสัญญากับบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้บริโภคอย่างเราควรอ่านข้อความในสัญญา รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ โดยหากเห็นว่าสัญญา ที่ทำไปนั้น มีความไม่ธรรม เช่น ไม่รับผิดชอบใดๆ ในสัญญา หรือว่าไม่ทำตามสัญญาที่ทำไว้ หรือมีเงื่อนไขในการให้บริการแต่ก็ไม่ทำตามเงื่อนไข รวมไปถึงการระงับหรือหยุดการให้บริการโดยไม่แจ้งให้เราทราบล่วงหน้า ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็สามารถร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. ได้ เพราะถือว่าเป็นการเปรียบผู้บริโภค

รู้หรือไม่ - การพิจารณามีคำสั่งของ กสทช. มีกระบวนการขั้นตอน เช่น ต้องมีการสืบค้นข้อเท็จจริง ทั้งจากผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงอาจมีระยะเวลาในการพิจารณาก่อนการมีคำสั่ง