58. โรงเรียนช่วยเด็กเท่าทันสื่อได้หรือไม่

       ไม่จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนเป็นวิชาพิเศษที่แยกออกมาต่างหาก ครูสามารถสอดแทรกความรู้เท่าทันสื่อในทุกวิชา ไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา ฯลฯ ซึ่งจะได้ผลดีกว่าแยกเป็นวิชาต่างหาก และครูผู้สอนทุกคนจะเข้าใจว่าไม่ได้สอนวิชา “เท่าทันสื่อ” แต่เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีทักษะเท่าทันสื่อ ซึ่งหัวใจก็คือ การฝึกให้เด็กรู้จักสังเกต คิดแบบวิเคราะห์ และใช้วิจารณญาณ รู้จักตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับในแต่ละวัน ใช้สื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในหัวข้อใหม่ๆ ให้เด็กเปรียบเทียบการนำเสนอของสื่อหลายประเภทที่เสนอเรื่องเดียวกัน เด็กได้แสดงออกทางความคิดด้วยเหตุผล แสดงออกถึงความเข้าใจต่อโลก ถึงผลกระทบของสื่อต่อตนเอง ต่อผู้คนและชุมชน ฯลฯ เป็นการฝึกให้ใช้สื่อทั้งทางบวกและศึกษาผลกระทบด้านลบ ซึ่งต้องทำอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เด็กสามารถ “คิดด้วยตนเอง” เป็นการสร้างให้เด็กเกิดความภูมิใจและเป็นการส่งเสริมการใช้ชีวิตในระบอบประชาธิปไตยที่พลเมืองมีส่วนร่วม คิดและแสดงออกด้วยเหตุผล